• Categories LAW

LABOR CODE 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc Hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019) để thay thế Bộ luật lao động 2012, sau 7 năm áp dụng, để thực hiện các công ước của Tổ chức lao động thế giới ILO. Việc thực thi các cam kết này cũng là một trong những điều kiện để Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA…

Tóm tắt nội dung:

Từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ. Đây là một trong những điểm mới nổi bật được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019.
Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây:
   – An indefinite term labor contract.
   – A definite-term labor contract, in which the two parties determine the term and the time of termination of the labor contract within a period of not more than 36 months from the effective date of the contract.
Như vậy, so với quy định hiện hành tại Bộ luật lao động 2012 thì sẽ không còn Hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Mặt khác, Bộ luật Lao động 2019 có 56 quy định mới liên quan đến hợp đồng lao động, thời gian thử việc,…
   – 10 quy định mới về hợp đồng lao động
   – 10 quy định mới về lương, thưởng
   – 03 quy định mới về thử việc
   – 12 quy định mới về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
   – 08 quy định mới về kỷ luật lao động
   – 10 quy định mới trong giải quyết tranh chấp lao động
   – 03 quy định mới về vấn đề nghỉ hưu của người lao động


QUỐC HỘI
——-

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
—————

Bộ luật số: 45/2019/QH14

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

BỘ LUẬT
LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.
2. Người sử dụng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.
Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này.
2. Employers là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.
4. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
5. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể.
6. Người làm việc không có quan hệ lao động là người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng lao động.
7. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.
8. Phân biệt đối xử trong lao động là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng nhiễm HIV hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp.
Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử.
9. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.
Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.
2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.
3. Tạo điều điện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động; áp dụng một số quy định của Bộ luật này đối với người làm việc không có quan hệ lao động.
4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; nâng cao năng suất lao động; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; hỗ trợ duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung, cầu lao động.
6. Thúc đẩy người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.
7. Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
1. Người lao động có các quyền sau đây:
a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể;
c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;
d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc;
….

LABOR CODE 2019… Sign up to receive news

 
 

Related Posts

  • Categories LAW

NGHỊ ĐỊNH 38/2022/NĐ-CP_TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Ngày 12/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức…

  • Categories LAW

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC_HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số…

DECISION 23_SELECTING COVID SUPPORT POLICY FOR EMPLOYEES

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ…

Comment

25
Leave a Reply

avatar
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019…  […]

trackback

[…] điểm mới trong Bộ Luật Lao động 2019… về hợp đồng lao động mà NLĐ cần phải biết để đảm bảo quyền lợi […]

trackback

[…] Bộ Luật Lao động 2019… quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng mà NLĐ cần phải biết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của mình trong mối quan hệ lao động với người sử dụng lao động (NSDLĐ). […]

trackback

[…] Bộ Luật Lao động 2019… có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, quy định nhiều điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của NLĐ. […]

trackback

[…] Bộ Luật Lao động 2019…  quy định nhiều điểm mới liên quan đến kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết. […]

trackback

[…] Bộ Luật Lao động 2019…  quy định nhiều điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động từ ngày 01/01/2021 mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết. […]

trackback

[…] Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019… . […]

ยอดนิยมที่มีผู้เล่น
Guest

รีวิวเกมสล็อต pgslot ยอดนิยมที่มีผู้เล่นเยอะมาก ปี2021 ที่สามารถทำเงินได้จริงจากการเล่นเกม pg slot เล่นได้บนมือถือ

เจตริน
Guest
เจตริน

เว็บเดิมพันออนไลน์สมัยใหม่ Ambbet เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ สล็อต บาคาร่า โบนัสฟรี 100% คลิก แหล่งทำเงินของคนยุคใหม่ที่เปิดให้นักเดิมพันได้เข้ามาร่วมสนุก เเละ สร้างรายได้ กับเกมออนไลน์ที่หลากหลาย Ambbet มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 1000 เกม ทำเงินได้จริงทุกเกม ถอนได้ทุกยอด ไม่มีขั้นต่ำ ถอนได้ไม่อั้น ระบบ ฝาก-ถอน AUTO บริการฟรี

Binance
Guest

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/ur/register-person?ref=S5H7X3LP

สล็อตเครดิตฟรี50
Guest

สล็อตเครดิตฟรี50 เล่นผ่านเว็บ pg slot ไม่ต้องฝาก ทดลองเล่นโดยไม่ต้องฝาก pg slot เล่นได้แบบไม่มีขีดจำกัดตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเบิกเงินในปริมาณ รับเครดิตง่าย ๆ ไม่ต้องฝากก็เล่นได้

วิธีใช้ Wing1688
Guest

วิธีใช้ Wing1688 เป็นเว็บไซต์สำหรับการเดิมพันออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยเว็บไซต์นี้มีเกม PG SLOTออนไลน์หลากหลายชนิด

pg เกมสล็อตออนไลน์
Guest

ทาง เข้า สล็อต pg เกมสล็อตออนไลน์ พร้อมที่ จะพาทุกท่าน PG SLOT บันเทิงใจ ในลักษณะของ เกมส์ บนโทรศัพท์ มือถือ และก็ยังไม่หมด เพียงเท่านี้ ในเกมนั้นยังมี โบนัส ก้อนโตรออยู่

PG SLOTออนไลน์
Guest

kgg88 ออนไลน์ เป็นเกมคาสิโนออนไลน์ที่มีการเดิมพันแบบหลายๆ รูปแบบ เช่น บาคาร่า รูเล็ต สล็อต และอื่นๆ โดยเป็นเกมที่มีความนิยมในวงการ PG SLOTออนไลน์

PG GAME
Guest

168galaxy pg เว็บเกมสล็อตออนไลน์น้องใหม่มาแรง จากค่าย เกมสล็อตออนไลน์ PGSLOT ที่กำลังร้อนแรงสุด ๆ ในตอนนี้ อยากรวยกดเลย

pg slot (หน้าหลัก)
Guest

สล็อต PGSLOTแตกง่าย เล่นง่ายได้เงินจริงผู้ให้บริการเกมสล็อต pg slot ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเกมนานาประการให้เลือก เป็นเกมรูปแบบใหม่ที่ทำเงินให้ผู้เล่นได้เงินจริง 

pg gaming
Guest
pg gaming

ทดลองเล่นสล็อตทุกค่าย pg slot click รวมเกมพนันออนไลน์ สล็อต บาคาร่า เสือมังกร รูเล็ต ไฮโล เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ สมาชิกก็สามารถเข้าเล่นได้ เล่นง่าย พิเศษ สมัครสมาชิกกับเราวันนี้ รับโบนัสทันที 100% ฝาก 50 รับ 100 บาท จ่ายสูงสุด 1ล้านต่อบิล ไม่ตัดเครดิตที่เหลือออก มั่งคง ปลอดภัย ด้วยระบบ ออโต้ ฝาก ถอน รวดเร็ว ภายใน 3วินาที

binance referans kodu
Guest

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/tr/register?ref=W0BCQMF1

slot 168
Guest

as we said That today we will come to answer the slot 168 zombie slots betting source that will meet the requirements for you in full. Pay real money for every amount, easy to play, get hundreds of thousands with famous slot games like pgslot, start investing only 1 baht and have a chance to win prizes continuously. Which betting sources that can provide services like this can’t be anywhere If not here, PG SLOT, the hottest PG slot game source of this year. Update new games with zombie slots, minimum investment from here before anyone else. also open the… Read more »

binance register
Guest

Your enticle helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=53551167

Pg slot แตกง่าย
Guest

Pg slot แตกง่าย เกมแจ็คพอต PG SLOT เป็นอีกหนึ่งต้นแบบเกมทำเงินยอดนิยมเยอะที่สุดในปี 2021 นี้ มีเรื่องราวชักชวนติดตาม และก็มีภาพกราฟิกที่ชัดเจนงดงามสูงที่สุดอีกด้วยเล่นเลย

รีวิว Slot Auto Wallet
Guest

รีวิว Slot Auto Wallet โดยไม่ต้องผู้ขับขี่ ใช้เซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ PG SLOT

PG สร้างรายได้เสริม
Guest

เกมออนไลน์ สร้างรายได้เสริม เล่น PG SLOT ไม่เป็นอันตราย 100% ของคุณเกมสล็อตออนไลน์ที่อยู่ใกล้เคียงคุณตลอด 1 วัน เล่นง่าย แจกเงินรางวัลจริง เล่นเกมบันเทิงใจ เกมยอดนิยม

PGสนุกสนาน
Guest

เล่น PG เว็บ แท้ ทั้งในคอมพิวเตอร์แลนอกจากการเล่นเกมส์ที่มีความสนุกสนานแล้ว ผู้เล่นยังสามารถเพลิดเพลินกับรางวัลและโบนัสต่างๆ ที่เว็บไซต์ PG

ทางเข้าเล่น slotxo
Guest

Standard casino games or ทางเข้าเล่น slotxo casino games that can be rented They also offer live dealer casino games. that provides a realistic betting atmosphere Like being in a real casino, making money through the website or generating income through online platforms. It’s fun, exciting, not grumpy, and most importantly, there’s fairness in the prize draw. because of these games There is no program to control the winning rate. Just like any other video game, learn and get used to it until you master it. got through the service try playing baccarat It is a casino game service. try playing… Read more »

en_US