• Categories LAW

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC_HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.

Thông tư 80/2021/TT-BTC 

Thông tư số 80/2021/TT-BTC bãi bỏ:

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP;

Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Thông tư số 208/2015/TT-BTC về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

Thông tư số 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường;

Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Thông tư số 79/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Bên cạnh đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC bãi bỏ nội dung tại các Thông tư sau:

Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế;

Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Chương IV Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP;

Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP;

Điều 17, Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa;

Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP;

Điều 3, Điều 4, Điều 12, Điều 20 và Điều 23 Thông tư số 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí;

Điều 4, Điều 25 và Điều 26 Thông tư số 176/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013;

Điều 3, Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 7 và điểm c, d, đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 22/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP;

Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục II Phần B và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số 56/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ.

– Điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 92/2014/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính) về hồ sơ đề nghị thanh toán, hoàn trả đối với ngân hàng là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT/BTC-BQP hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

Điểm b khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an;

– Điều 5; Điều 6; Điều 24; khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7 khoản 2, khoản 7, khoản 8 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khoản 1, khoản 2, các điểm a.1, a.2, a.3, a.4, b, c, d, đ khoản 3, khoản 4, các điểm b, c, d, đ khoản 6 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Phụ lục 02 và mẫu biểu Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Về quy định chuyển tiếp

– Quyết định gia hạn nộp thuế, Quyết định nộp dần tiền thuế nợ, Thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện đến hết thời gian ghi trên Quyết định, Thông báo.

– Các khoản nộp thừa của người nộp thuế theo quy định tại Điều 26 Thông tư này (bao gồm cả các khoản phát sinh trước thời điểm Thông tư có hiệu lực), cơ quan thuế thực hiện các thủ tục xử lý không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Đối với cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

– Đối với các nhà máy thủy điện đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ phân bổ nghĩa vụ thuế trước khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Đối với người nộp thuế kinh doanh dịch vụ viễn thông có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính cùng tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/GTGT, phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.Sign up to receive news

 
 

Related Posts

  • Categories LAW

NGHỊ ĐỊNH 38/2022/NĐ-CP_TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Ngày 12/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức…

DECISION 23_SELECTING COVID SUPPORT POLICY FOR EMPLOYEES

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ…

  • Categories LAW

LABOR CODE 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc Hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao…

Comment

10
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
TỔNG CỤC THUẾ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC | ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Thông tư 80/2021/TT-BTC  […]

registrácia na binance
Guest

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

pragmatic play
Guest

pragmatic play เกมสล็อตออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนาทีนี้ เกมสล็อต PG ถือได้ว่าเป็นเกมสล็อตรูปแบบใหม่ สล็อตออนไลน์ โทรศัพท์มือถือแตกง่าย รับประกันยอดคนเล่นมากที่สุด

วิธีใช้ Wing1688
Guest

เป็นเว็บไซต์สำหรับการเดิมพันออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยเว็บไซต์นี้มีเกม PG SLOTออนไลน์หลากหลายชนิด

รับเครดิตง่าย ๆ
Guest

สล็อตเครดิตฟรี50 เล่นผ่านเว็บ pg slot ไม่ต้องฝาก ทดลองเล่นโดยไม่ต้องฝาก pg slot เล่นได้แบบไม่มีขีดจำกัดตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเบิกเงินในปริมาณ รับเครดิตง่าย ๆ ไม่ต้องฝากก็เล่นได้

หลากหลายประเภท
Guest

วิธีใช้ spaceplus 888 นั้นมีหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้านและออกแบบภายใน เช่น ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ พรมและเสื่อกันหนาวใน PG SLOT

ambbet
Guest

เว็บคาสิโนออนไลน์ Ambbet คาสิโนเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บเดิมพันออนไลน์ที่อยู่คู่กับผู้เล่นมาอย่างยาวนาน สล็อต บาคาร่า เรามีให้เล่นครบทุกค่ายดัง ลิขสิทธิ์แท้ 100% ไม่ผ่านตัวเเทน คนกลาง เเหล่งทำเงินออนไลน์ของคนที่ชอบเสี่ยงโชค โดยผู้เล่นสามารถใช้เงินจริงในการวางเดิมพัน คาสิโนสด 24 ชั่วโมง ทำเงิน สร้างรายได้กับ Ambbet ได้ทุกเวลา.

Log in
Guest

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/ja/signup/XwNAU

binance register
Guest

Can you be more specific about the content of your enticle? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

en_US