• Categories LAW

NGHỊ ĐỊNH 38/2022/NĐ-CP_TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Ngày 12/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng. Theo đó, tiền lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6%, tương ứng tăng lương từ 180.000 – 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Nghị định này quy […]

See more

  • Categories LAW

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC_HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 […]

See more

DECISION 23_SELECTING COVID SUPPORT POLICY FOR EMPLOYEES

On July 7, 2021, the Prime Minister issued Decision 23/2021/QD-TTG on implementing several policies to support employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 pandemic. . Accordingly, this Decision stipulates specific documents, orders, and procedures for employees and […]

See more

  • Categories LAW

LABOR CODE 2019

On November 20, 2019, the XIV National Assembly approved the Labor Code No. 45/2019/QH14 (Labour Code 2019) to replace the Labor Code 2012, after 7 years of application, to implement the Convention of the International Labor Organization (ILO).

See more

  • Categories LAW

OFFICIAL DISPATCH 3231/TCT-CS DATED 10/08/2020 ON TAX POLICY

The General Department of Taxation received Official Letter No. 252/CT-TTKT3 dated January 21, 2020 from the Tax Department of Nam Dinh Province on tax policy of Smart Shirts Garments Manufacturing Bao Minh Company Limited.

See more

  • Categories LAW

CÔNG VĂN 4975/TCT-CS CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2016

Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 8767/CT-TT1 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN từ Công ty TNHH May Trịnh Vương (Công ty).  Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Đối với khoản tiền Công ty cho Công ty TNHH MM XK […]

See more

en_US