Tag: chi phí không được trừ; thuế gtgt không được khấu trừ được tính vào chi phí; thông tư 78/2014/tt-btc