NGHỊ ĐỊNH 38/2022/NĐ-CP_TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Ngày 12/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng. Theo đó, tiền lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6%, tương ứng tăng lương từ 180.000 – 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Nghị định này quy […]

Xem thêm

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC_HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 […]

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH 23_GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Quyết định này quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục để người lao động và […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc Hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019) để thay thế Bộ luật lao động 2012, sau 7 năm áp dụng, để thực hiện các công ước của Tổ chức lao động thế giới ILO. Việc thực thi các cam kết này cũng […]

Xem thêm

CÔNG VĂN 3231/TCT-CS NGÀY 10/08/2020 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Số: 3231/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định Tổng cục Thuế nhận được công văn số 252/CT-TTKT3 ngày 21/01/2020 […]

Xem thêm

CÔNG VĂN 4975/TCT-CS CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2016

Ngày 09/09/2016, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 8767/CT-TT1 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN từ Công ty TNHH May Trịnh Vương (Công ty).  Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Đối với khoản tiền Công ty cho Công ty TNHH MM XK […]

Xem thêm

vi