KIỂM TRA NHANH CÁC RỦI RO VỀ THUẾ

Để phân tích một doanh nghiệp, Cơ quan Thuế họ thường phân tích báo cáo mà doanh nghiệp…