CÁCH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP TIỀN THUẾ

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Tiền chậm nộp tiền thuế là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp khi phát sinh tình huống chậm nộp tiền thuế. ماكينات القمار Mức tiền chậm nộp thuế được xác định dựa trên số ngày chậm nộp, với mốc thời gian chậm nộp khác nhau thì xác định tiền chậm là khác nhau. Bài viết sau đây nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khoản tiền này, từ đó nâng cao ý thức nộp thuế.

Mức phạt chậm nộp tiền thuế

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
– Trước ngày 01/01/2015, tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo số ngày chậm nộp. Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%/ngày, Nếu số ngày chậm nộp từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày (Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13)
– Từ ngày 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13)
– Từ ngày 01/7/2016, tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế
a. Trước ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngàySố tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp
Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngàySố tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.07% x Tổng số ngày chậm nộp – 90
b. Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp
c. Từ ngày 1/7/2016 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Ví dụ:
Doanh nghiệp A nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ).
Ngày 20/8/2016, A nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016. بوكر عربي
Số tiền chậm nộp tiền thuế được tính như sau:
– Trước ngày 01/01/2015, Tiền chậm nộp tiền thuế được tính theo hướng dẫn tại Điều 34 của Thông tư 156/2013/TT-BTC :
+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày: 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày: 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng. الروليت العربي
– Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày, Tiền chậm nộp tiền thuế được tính theo hướng dẫn tại Khoản 9, Điều 2 của Thông tư 26/2015/TT-BTC: 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.
– Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày, Tiền chậm nộp tiền thuế được tính theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC: 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.
Số Tiền chậm nộp tiền thuế mà A phải nộp là: 4,5 +0,7 +27,35 +1,53 = 34,08 triệu đồng

Lưu ý:
Trường hợp doanh nghiệp khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc doanh nghiệp tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước.

Phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thuế sai

– Doanh nghiệp có hành khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tự giác khắc phục hậu quả bằng cách khai bổ sung hồ sơ khai thuế và nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ, thì chỉ phải nộp Tiền chậm nộp tiền thuế, chứ không bị xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai nói trên.
– Trong trường hợp ngược lại, ngoài số tiền thuế nộp thiếu và Tiền chậm nộp tiền thuế, doanh nghiệp còn bị xử phạt với mức 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Các trường hợp phải nộp Tiền chậm nộp tiền thuế

Doanh nghiệp phải nộp Tiền chậm nộp tiền thuế trong những trường hợp sau đây:
– Chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước.

Ngoài ra, trường hợp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của doanh nghiệp nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước thì những đối tượng kể trên phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x