GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ TNDN, GTGT, TIỀN THUÊ ĐẤT

Tin tức – Sự kiện mới

Ngày 08/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Đây là tin vui với rất nhiều doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. Để bảo đảm quyền lợi của mình thì doanh nghiệp cần phải biết rõ quy định về gia hạn nộp thuế theo nghị định này. Cùng nhau tìm hiểu nhé!

1. Ai được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất?

Căn cứ vào Điều 1 của Nghị định 41, đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế dưới đây    + Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;    + Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện…;    + Xây dựng;

– Trường hợp 2: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế dưới đây    + Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản.    + Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.    + Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim. Danh mục ngành kinh tế nêu tại trường hợp 1 và 2 được xác định theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

– Trường hợp 3: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm Căn cứ xác định: + Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP. + Sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định 319/QĐ-TTg.

– Trường hợp 4: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Người nộp thuế tự xác định mình thuộc doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Bạn có thể tự xác định mình thuộc doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ Tại đây   nhé!

– Trường hợp 5: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Danh sách cụ thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước công bố.

Lưu ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại trường hợp 1, 2 và trường hợp 3 là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

2. Lùi thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất 5 tháng

Căn cứ Điều 3 Nghị định 41, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gia hạn như sau:

2.1. Gia hạn nộp Thuế Giá trị Gia tăng (trừ Thuế GTGT khâu nhập khẩu):

TT

Đối tượng

Kỳ tính thuế được gia hạn

Hạn cũ

Hạn mới

1

Kê khai theo tháng

Tháng 3/2020 20/4/2020 20/09/2020
Tháng 4/2020 20/5/2020 20/10/2020
Tháng 5/2020 20/6/2020 20/11/2020
Tháng 6/2020 20/7/2020 20/12/2020

2

Kê khai theo quý

Quý 1/2020 30/4/2020 30/9/2020
Quý 2/2020

30/7/2020

30/12/2020

Lưu ý:    – Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số Thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.    – Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai Thuế GTGT tháng, quý theo quy định, nhưng chưa phải nộp số Thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai Thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp Thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:     + Thời hạn nộp Thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.     + Thời hạn nộp Thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.     + Thời hạn nộp Thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.     + Thời hạn nộp Thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.     + Thời hạn nộp Thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.     + Thời hạn nộp Thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

2.2. Gia hạn nộp Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (Thuế TNDN)

TT

Kỳ được gia hạn

Hạn cũ

Hạn mới

1

Số Thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019

Hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/3/2020

30/08/2020

2

Số Thuế TNDN tạm nộp quý 1/2020

30/4/2020

30/09/2020

3

Số Thuế TNDN tạm nộp quý 2/2020

30/7/2020

30/12/2020

Lưu ý: – Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số Thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách Nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số Thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. – Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế. – Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn nộp thuế có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai Thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn. – Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì không được gia hạn nộp thuế.

2.3. Gia hạn nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp Thuế GTGT, Thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.

2.4. Gia hạn tiền thuê đất

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, quy định thời hạn gia hạn đối với tiền thuê đất như sau: – Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm thì gia hạn là 05 tháng. – Quy định gia hạn áp dụng đối với cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định 41/2020.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế

Thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn thuế: – Đăng ký tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”; – Kê khai trực tuyến tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”;

Để được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, đối tượng được gia hạn phải điền vào mẫu Giấy đề nghị Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và nộp về cơ quan thuế. Bạn có thể xem chi tiết cách điền Giấy Gia hạn tại đây nhé! !

– Nộp tờ khai XML “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” định dạng XML; – Tra cứu tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”; – Tra cứu thông báo của “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”;

Chỉ có vài bước nộp nhanh chóng qua thuế điện tử thì bạn đã được gia hạn thời gian nộp thuế rồi. Bạn có thể xem chi tiết cách nộp tờ khai online tại đây nhé !

Nơi gửi: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thời điểm nộp: – Nộp Giấy đề nghị gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý). – Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020. – Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Lưu ý: – Chỉ cần gửi 01 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. – Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn. – Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. – Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.

Chúc các bạn ngày mới!
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x