NHẬN DIỆN RỦI RO TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Vận dụng pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế để tìm ra sự tương đồng…