NHỮNG SAI SÓT TRÊN HÓA ĐƠN NHƯNG KHÔNG BỊ PHẠT TIỀN

Tin tức – Sự kiện mới

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu có sai phạm khi sử dụng hoá đơn. Trong đó, có một số trường hợp, doanh nghiệp không bị xử phạt hoặc chỉ bị phạt cảnh cáo mà không bị xử phạt tiền. 

Căn cứ theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC và Thông tư số 176/2016/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, các trường hợp sai sót về hóa đơn sau đây sẽ không bị phạt tiền:

Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử
– Căn cứ theo quy định tại Tiết b.1 Khoản 1 Điều 6 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì bị phạt cảnh cáo.
– Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, trường hợp hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo. Các bên phải dừng việc khởi tạo hóa đơn, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa phần mềm tự in hóa đơn.

Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn
– Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, nếu Bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra bị phạt cảnh cáo.
– Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
– Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in
– Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.
– Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.

Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn
– Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC, không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
– Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
– Tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
– Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.
– Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.
– Căn cứ theo quy định tại Tiết a. لعبه القمار 1 Điểm a Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.
– Căn cứ theo quy định tại Tiết b.1 Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển, tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy quyển có số thứ tự bé hơn.
– Căn cứ theo quy định tại Tiết c. العاب مربحة 1 Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.
– Căn cứ theo quy định tại Tiết e.1 Điểm e Khoản 3 Điều 11 Thông  tư 10/2014/TT-BTC, phạt cảnh cáo nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế
– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
– Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên thì xử phạt cảnh cáo.
– Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
– Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
– Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
– Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên thì xử phạt cảnh cáo.
– Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế
– Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.
Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Chúc các bạn thành công! اربح مال

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x