XUẤT HÓA ĐƠN CÓ ĐƯỢC XUẤT GIÁ NGOẠI TỆ

Tax – Accounting – Finance

A. Trường hợp nào doanh nghiệp được xuất hóa đơn bằng ngoại tệ?

Các doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất hóa đơn bằng ngoại tệ khi thuộc đối tượng được bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền bằng ngoại tệ như:
 • Doanh nghiệp chế xuất:
  • Bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài.
  • Bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất khác trong nước.
 • Doanh nghiệp thông thường:
  • Bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.
  • Bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài:
 • Doanh nghiệp bảo hiểm với dịch vụ bảo hiểm của hàng hóa và dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài.
 • Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế bán hàng trong cửa hang miễn thuế.
 • Tổ chức cung ứng dịch vụ tại khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan.
Các trường hợp còn lại đều phải xuất hóa đơn bằng Việt Nam đồng, kể cả trường hợp giao dịch thuộc diện được phép báo giá và thu tiền bằng ngoại tệ, nhưng doanh nghiệp lại thu tiền bằng Việt Nam đồng thì vẫn phải viết hóa đơn bằng Việt Nam đồng.

B. Quy định hóa đơn bán hàng thu tiền bằng ngoại tệ:

Theo Điểm e, Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:

“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà      nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

C. Hướng dẫn cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ:

Khi lập hóa đơn, Công ty ghi tổng số tiền thanh toán bằng ngoại tệ. Phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Và tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản. Ví dụ:
STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C (1) (2) (3) = (1) x (2)
1 ABC kg 1234 10 12.340
(Tỷ giá: 1 USD = 23.490 đồng)
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 12.340 USD
Số tiền viết bằng chữ: Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi đô la Mỹ
 
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x