NHẬN DIỆN RỦI RO TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Vận dụng pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế để tìm ra sự tương đồng và sự khác biệt giữa chúng, đồng thời kết hợp với những kinh nghiêm thực tiễn để hướng dẫn bạn đọc nhận dạng những dấu hiệu rủi ro trong việc kê khai thuế của doanh nghiệp thông qua phân […]

Xem thêm

KIỂM TRA NHANH CÁC RỦI RO VỀ THUẾ

Để phân tích một doanh nghiệp, Cơ quan Thuế họ thường phân tích báo cáo mà doanh nghiệp gửi để đánh giá doanh nghiệp, từ đó mới lựa chọn doanh nghiệp rủi ro cao hơn để xuống kiểm tra. Vì vậy bạn có thể tự kiểm tra báo cáo tài chính trước để tránh rơi […]

Xem thêm

vi